ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

Na początek warto przeczytać:

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dzielnica III Prądnik Czerwony

Opis do rysunku:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące: 1) Sudoł Dominikański, 2) Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony, 3) Cmentarz Prądnik Czerwony, część od strony północnej przy ul. Powstańców, 4) Prądnik Czerwony Północ, 5) Prądnik Czerwony Zachód, 6) Prądnik Czerwony Naczelna, 7) Wileńska, 8) Rejon ulicy XX Pijarów, 9) Ugorek Wschód, 10) Mogilska – Chałupnika, 14) Ugorek – Fiołkowa, 16) Lema – Park Lotników Polskich (na terenie Dzielnicy III jedynie północy skrawek planu), 17) Lema – Staw Dąbski (na terenie Dzielnicy III jedynie północy skrawek planu), 11) Prądnik Czerwony Wschód, 12) Gen. Bora-Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług (pozostała część obszaru planu w granicach Dzielnicy XV Mistrzejowice), 15) Wybrane Obszary Przyrodnicze Miasta Krakowa (na terenie Dzielnicy III planem objęto Ogród Kombatantów oraz część terenu Muzeum Lotnictwa). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane: 13) Olsza. Obszar ustawowo wyłączony z władztwa planistycznego Gminy Miejskiej Kraków: 18) Jednostka Wojskowa przy ul. Ułanów/Cieślewskiego. Obszary przewidziane do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 19) Cmentarz Prądnik Czerwony, 20) Rejon ul. Cieślewskiego, 21) Rejon ul. Klemensiewicza oraz kampus Uniwersytetu Rolniczego.

Uwagi wniesione przeze mnie do procedowanej zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (rok 2014):

Uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa

 

Pismo z uwagami do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (kliknij ikonę obok).

Uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa

 

Prezentacja uwag zgłoszonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (kliknij ikonę obok).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek - Fiołkowa:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek - Fiołkowa część tekstowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek - Fiołkowa część tekstowa planu (kliknij ikonę obok).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek - Fiołkowa załącznik graficzny

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek - Fiołkowa załącznik graficzny (kliknij ikonę obok).

Prezentacja procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie planu Olsza:

Prezentacja procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie planu Olsza

 

Procedura sporządzania planu na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsza (kliknij ikonę obok).

 Informacja o sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska (kliknij TUTAJ). 

Projekty uchwał Rady Miasta Krakowa mojego autorstwa inicjujące prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Dzielnicy III Prądnik Czerwony:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prądnik

 

Prądnik Czerwony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wileńska Ugorek

 

Wiśniowa, Ugorek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ogród Komatantów

 

Ogród Kombatantów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza

 

Olsza

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dzielnica III Prądnik Czerwony

 

Wybrane obszary Dzielnicy III

 Projekty uchwał Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony mojego autorstwa dotyczące planów miejscowych znajdują się (kliknij TUTAJ).

Dlaczego tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest ważne?

Ponieważ tylko na ich podstawie można określić przeznaczenie poszczególnych terenów. Co najważniejsze plany miejscowe tworzone są wspólnie z mieszkańcami na podstawie szerokich konsultacji społecznych i muszą w pierwszej kolejności uwzględniać interes publiczny. Przykładem na to jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska chroniący tereny zielone wewnątrz osiedla, eliminujący możliwość dogęszczania zabudowy w jego obrębie, a także zapewniający utrzymanie funkcji oświatowych i sportowych obiektów Szkoły Podstawowej nr 95. Podobną ochronę terenom zielonym stanowiącym korytarz przewietrzania miasta zapewnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ugorek – Wschód.

Plany miejscowe mogą być także narzędziem wspierania rozwoju terenów, które obejmują, tak jest m.in. w przypadku obiektów obu naszych dzielnicowych klubów sportowych: KS Wieczysta i KS Prądniczanka. Zapisy planistyczne uniemożliwiają wprawdzie przekwalifikowanie obiektów sportowych na inną funkcję np. pod zabudowę wielorodzinną, ale z drugiej strony wyznaczają potencjalne tereny inwestycyjne, które mogą stać się istotnym wsparciem dla klubów, zapewniając im perspektywy rozwoju.

Obowiązujący od lutego br. miejscowy plan Mogilska – Chałupnika oprócz określenia możliwego zagospodarowania terenów KS Wieczysta ustala docelowy układ drogowy dla tej części dzielnicy. Co istotne jego określenie odbyło się w ścisłej współpracy z mieszkańcami terenów objętych planem, a przy-jęte rozwiązania (po licznych modyfikacjach wprowadzanych na wniosek mieszkańców) uzyskały wysoką akceptację społeczną. Postanowienia planu Mogilska – Chałupnika zapewniają też stopniową  harmonizację zabudowy jedno i wielorodzinnej, której chaotyczny rozwój był bezpośrednią przyczyną konfliktów społecznych.

Modelowym przykładem dobrej współpracy mieszkańców i urzędników są projekty miejscowych planów dla Prądnika Czerwonego, uwzględniają one zdecydowaną większość postulatów i wniesionych przez Państwa uwag, uwag cennych bowiem skutkujących lepszymi postanowieniami planów. Przykładem takiego rozwiązania jest wprowadzony do planu Prądnik Czerwony – Zachód brak możliwości przejazdu pomiędzy ul. Lublańską a ul. Dobrego Pasterza wewnątrzosiedlowymi drogami lokalnymi: ul. Dominikanów, Rezedową, Combrową, Jasnorzewskiej, poprzedzony konsultacjami społecznymi i analizą modelu ruchu samochodowego w tym rejonie. Zamiast połączenia drogowego ul. Dominikanów i Jezuitów, został wprowadzony ciąg spacerowy śladem dawnej Młynówki nawiązujący do historycznej spuścizny Prądnika Czerwonego.

Pozytywnych przykładów aktywności mieszkańców przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest oczywiście znacznie więcej, tak jak więcej można znaleźć przykładów na znaczenie i konieczność obejmowania kolejnych obszarów Krakowa planami. Jedno nie ulega wątpliwości, wprowadzanie ładu architektonicznego w naszym mieście i naszej dzielnicy to proces długofalowy niemniej nam wszystkim – mieszkańcom Krakowa – bardzo potrzebny.

Zachęcam zatem Państwa do szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi i sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl (zakładka rozwój miasta/planowanie przestrzenne) oraz do aktywności obywatelskiej przy tworzeniu dobrych rozwiązań planistycznych.

Aktualności dotyczące planowania przestrzennego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!