PROCEDURA SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od stosownej uchwały Rady Miasta Krakowa, która jednak musi być poprzedzona wykonaniem analizy planistycznej potwierdzającej zasadność tworzenia danego planu. Analizę sporządza Biuro Planowania Przestrzennego podległe Prezydentowi Miasta Krakowa. Z uwagi na powyższy wymóg Rada Miasta Krakowa przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa do wykonania ww. analizy. Ponadto Prezydent Miasta Krakowa realizując wniosek np. Rady Dzielnicy czy też organizacji mieszkańców może z własnej inicjatywy zlecić wykonanie analizy planistycznej i przedstawić Radzie Miasta Krakowa stosowny projekt uchwały.

Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta Krakowa zleca w formie przetargu firmie zewnętrznej lub bezpośrednio Biurze Planowania Przestrzennego UMK sporządzenie projektu planu.

Sporządzanie planu rozpoczyna się od ogłoszenia terminu, w którym każdy mieszaniec Krakowa, organizacja społeczna, Rada Dzielnicy może składać wnioski planistyczne. Prezydent Miasta Krakowa rozpatruje złożone wnioski, po ich rozpatrzeniu tworzony jest projekt planu miejscowego. Projekt planu poddawany jest w pierwszej fazie konsultacjom i uzgodnieniom wewnętrznym, opiniowany jest przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa, a następnie trafia do publicznego wyłożenia, w ramach którego każdy mieszkaniec może złożyć do niego swoje uwagi.

Aktualności dotyczące planowania prezestrzennego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!