CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym: przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan obowiązuje powszechnie, a więc jego postanowienia są wiążące dla każdego, oznacza to, że każda decyzja administracyjna (np. pozwolenie na budowę) dotycząca terenu objętego planem musi być zgodna z jego postanowieniami.

Plan zagospodarowania przestrzennego składa się  z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta Krakowa i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do tej uchwały. Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają. Tekst zawiera szczegóły, które nie znalazły się na rysunku, np. informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, wskaźnik zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, zasady podziału nieruchomości. Natomiast rysunek graficznie przedstawia przeznaczenie nieruchomości, granice nieprzekraczalnej linii zabudowy. Każdy rysunek planu jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. Tereny te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami. Dla przykładu teren oznaczony kolorem zielonym i symbolem ZP może być przeznaczony jedynie pod ogólnodostępne tereny zielone, tj. zieleń publiczną.

Aktualności dotyczące planowania przestrzennego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!