UCHWAŁY RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY MOJA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

Statuty Dzielnic Miasta Krakowa nadają radnemu miasta Krakowa prawo inicjatywy uchwałodawczej na sesjach rad dzielnic wchodzących w skład okręgu wyborczego.

Poniżej przedstawiam najważniejsze uchwały zgłoszone przeze mnie pod obrady Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony i przez nią przyjęte. Uchwały obejmują głównie wnioski i opinie do moich inicjatyw. 

Kadencja lata 2014-2018

Pobranie

 

 Przedmiot uchwały

 

Określenie wysokości środków finansowych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na budżet obywatelski w roku 2018.

Uchwała w sprawie zaopiniowania utworzenia SP nr 60 w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 9  

Uchwała w sprawie zaopiniowania utworzenia Szkoły Podstawowej nr 60 w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 9.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie dodatkowego przystanku autobusowego linii: 129, 159 i 429 na wysokości Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Miechowity 6.

 

Wprowadzenie do wieloletniego planu finansowego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Białych Brzóz w Krakowie wraz z budową miejsc parkingowych.

 

Wprowadzenie do wieloletniego planu inwestycyjnego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielonego pomiędzy ul. Jezuitów a ul. Dominikanów.

 

Wprowadzenie do realizacji  zadania Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony pn.: Opracowanie wariantowej koncepcji przejścia tunelowego pod Małą Obwodową Linią Kolejową (nr 100) pomiędzy ul. Lotniczą a ul. Raciborskiego oraz innych zadań.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęcie budowy drogi rowerowej w ciągu ulic Lublańskiej i Opolskiej.

 

Określenie wysokości środków Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na budżet obywatelski w roku 2017.

 

Opinia do wniosku o ustalenie granic posesji ul. Stanisława ze Skalbmierza 8.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wykonanie analiza zasadności wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Łąkowej na odcinku pomiędzy ul. Niedużą a ul. Ułanów.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o rezygnację z likwidacji Programu Aktywności Lokalnej Ugorek.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Cieślewskiego.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Cmentarz Prądnik Czerwony ul. Strzelców.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Klemensiewicza - ul. Żmujdzka.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Muzeum Lotnictwa.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ogród Kombatantów.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Olsza.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przejęcie na rzecz Skarbu Miasta terenów stanowiących międzywale rzeki Prądnik (Białucha).

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utrzymania istniejącego wyjazdu z ul. Promienistych w ul. Lublańską.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę organizacji ruchu na ul. Reduta, Marchołta, Sabały (odcinek północny).

 

Opinia do projektu organizacji ruchu na ul. Reduta, Marchołta, Sabały (odcinek północny).

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o objęcie programem "Skrzydła dla Krakowa" uczniów klas lotniczych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie wskazanych w uchwale działań skutkujących poprawą powietrza na terenie miasta Krakowa.

 

Uwagi Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru os. Ugorek - Fiołkowa.

 

Uwagi Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lema - Park Lotników.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie procedury rozwiązywania umów użytkowania wieczystego ustanowionych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony na działkach stanowiących wybrane tereny zielone, rekreacyjne i sportowe.

 

Opinia do przedłożonej przez Prezydenta Miasta Krakowa zmiany sieci szkolnej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony w związku z tzw. reformą edukacji.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lublańskiej/Woronicza.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę organizacji ruchu na ulicach: Woronicza, Lublańska, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, Jasnorzewskiej oraz o przeprowadzenie niezbędnych prac skutkujących poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Opinia dla układu drogowego obsługującego planowaną inwestycję mieszkaniową przy ul. Lublańskiej/Woronicza.

 

Wprowadzenie do wieloletniego planu inwestycyjnego Dzielnicy III Prądnik Czerwony zadania Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ulic: K. Ciołkowskiego, L. Nabielaka, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Szklanej.

 

Wprowadzenie do wieloletniego planu inwestycyjnego Dzielnicy III Prądnik Czerwony następujących zadań: modernizacja ciągu spacerowego ul. Bajana, termomodernizacja hali sportowej KS Prądniczanka Kraków, budowa miejsc parkingowych ul. Lublańska 22 i 24, budowa odwodnienia ul. Miechowity 5 i 7, budowa ścieżki parkowej ul. Naczelna do ul. Rozrywka wzdłuż potoku Sudół.

 

Wniosek o korektę granicy Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XV Mistrzejowice.

 

Wybór Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony p. Anieli Pazurkiewicz (Dirks).

Kadencja lata 2010-2014

Pobranie

 

Przedmiot uchwały

Opinia rady dzielnicy w sprawie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dot. linii autobusowych nr 125, 502, 522.

 

Opinia rady dzielnicy w sprawie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dot. linii autobusowych nr 125, 502, 522.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia darmowych dyżurów prawnych w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia darmowych dyżurów prawnych w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Zmiany w zadaniach priorytetowych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2011.

 

Zmiany w zadaniach priorytetowych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2011: wprowadzenie remontu chodników przy ul. Strzelców, uporządkowanie finansowania dokumentacji na: modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej, modernizację boisk szkolnych przy byłym Gimnazjum nr 10 dawnej Szkole Podstawowej nr 96, rozbudowy ul. Gdańskiej.

Pierwszy wniosek w sprawie lokalizacji na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony "Smoczego Skweru".

 

Pierwszy wniosek w sprawie lokalizacji na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony "Smoczego Skweru".

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja hali sportowej KS Prądniczanki.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja hali sportowej KS Prądniczanki.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Gdańskiej.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Gdańskiej.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy rowerowej w ciągu ulicy Meissnera.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy rowerowej w ciągu ulicy Meissnera.

Wniosek do Rady Miasta Krakowa o dokonanie korekty granic Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XIV Czyżyny w rejonie ul. Cieślewskiego.

 

Wniosek do Rady Miasta Krakowa o dokonanie korekty granic Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XIV Czyżyny w rejonie ul. Cieślewskiego.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – Sfinansowanie wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków niezbędnego do uzyskania dotacji w ramach programu Radosna Szkoła.

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – Sfinansowanie wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków niezbędnego do uzyskania dotacji w ramach programu Radosna Szkoła.

Opinia Rady Dzielnicy III dot. przeniesienia siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony do budynku przy ul. Naczelnej 12.

 

Opinia Rady Dzielnicy III dot. przeniesienia siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony do budynku przy ul. Naczelnej 12.

Wniosek dot. wykonania niezbędnych prac związanych z adaptacją części budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa dot. wykonania niezbędnych prac związanych z adaptacją części budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Wniosek o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa zadań wieloletnich finansowanych w ramach środków finansowych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

 

Wniosek o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa zadań wieloletnich finansowanych w ramach środków finansowych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 95 – Sfinansowanie wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków niezbędnego do uzyskania dotacji w ramach programu Radosna Szkoła.

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 95 – Sfinansowanie wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków niezbędnego do uzyskania dotacji w ramach programu Radosna Szkoła.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uruchomienia fontanny w Parku Zaczarowanej Dorożki.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uruchomienia fontanny w Parku Zaczarowanej Dorożki.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przezaczenia działki nr 165/15 obr. 4 Śródmieście na potrzeby rozbudowy placu zabaw przy ul. Chałupnika.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia działki nr 165/15 obr.4 Śródmieście na potrzeby rozbudowy placu zabaw przy ul. Chałupnika.

Drugi wniosek w sprawie lokalizacji na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony "Smoczego Skweru".

 

Drugi wniosek w sprawie lokalizacji na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony "Smoczego Skweru".

Powołanie Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego

 

Powołanie Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o regulację stanów prawnych dróg znajdujących się na terenie osiedla Wiśniowa wskazanych na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Wileńska” jako drogi publiczne klasy dojazdowej.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o regulację stanów prawnych dróg znajdujących się na terenie osiedla Wiśniowa wskazanych na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Wileńska” jako drogi publiczne klasy dojazdowej.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie osiedla Olsza II Punktu Aktywności Lokalnej MOPS Kraków.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie osiedla Olsza II Punktu Aktywności Lokalnej MOPS Kraków.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony Parku Reduta.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony Parku Reduta.

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa o nadanie imienia Władysława Kawuli stadionowi KS. Prądniczanka położonemu przy ul. Św. Andrzeja Boboli 5.

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa o nadanie imienia Władysława Kawuli stadionowi KS. Prądniczanka położonemu przy ul. Św. Andrzeja Boboli 5.

Aktualności dotyczące realizacji mojego programu dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!