Sprawy interwencyjne Szkoły Podstawowej nr 95

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku dwie działki znajdujące się przy ul. Wileńskiej na osiedlu Wiśniowa zostały wywłaszczone na potrzeby budowy szkoły podstawowej. Przez pomyłkę urzędnika popełnioną w latach sześćdziesiątych XX wieku w księgach wieczystych nie wpisano nowego właściciela: Skarbu Państwa. Urzędnicza pomyłka spowodowała, iż w księgach wieczystych nadal widnieli wywłaszczeni właściciele. W latach dziewięćdziesiątych ich prawomocni spadkobiercy sprzedali jedną z działek, na których zlokalizowany jest budynek szkoły. Od tego czasu teren ten kilkakrotnie zmieniał właścicieli.

Logo Szkoły Podstawowej nr 95Miasto Kraków podjęło działania zmierzające do odzyskania nieruchomości, jednak nie było w stanie sądownie udowodnić swoich praw do sporej części nieruchomości. Po przegranym procesie o unieważnienie aktów sprzedaży Wydział Edukacji UMK rozpoczął planowanie przeniesienia szkoły podstawowej do budynku po wygaszanym Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3 (przy ul. Miechowity). Działania te były drogą na skróty i pozbyciem się kłopotliwego problemu.

Jeszcze jako Przewodniczący Dzielnicy III Prądnik Czerwony w latach 2007-2011 wielokrotnie interweniowałem aby władze miasta zintensyfikowały swoje wysiłki na rzecz utrzymania siedziby szkoły przy ul. Wileńskiej, podobne działania podejmowała ówczesna radna miejska Pani Elżbieta Sieja. Również Rada Dzielnicy III poprzedniej kadencji przyjęła liczne uchwały w tej sprawie, niemniej nasze apele, wnioski, prośby pozostawały bez echa.

Szersze możliwości działania uzyskałem w roku 2011 kiedy zostałem wybrany radnym miasta Krakowa, równocześnie rada rodziców i dyrekcja szkoły odrzuciły pomysł przeniesienia siedziby szkoły. Przeważył argument, że przeniesienie szkoły przyczyni się do degradacji osiedla Wiśniowa a sama przeprowadzka pociągnie za sobą znaczne koszty (konieczność dostosowania budynku szkolnego wybudowanego na potrzeby szkoły średniej do specyfiki działania szkoły podstawowej).

Akceptując stanowisko władz i społeczności szkolnej podjąłem kolejne inicjatywy w celu ratowania tej placówki. Działania te prowadziłem dwutorowo. Po pierwsze, chciałem zablokować możliwość ewentualnej budowy na terenie szkoły zabudowy mieszkaniowej: bloków lub wieżowców. Po drugie, musiałem doprowadzić do zintensyfikowania wysiłków miasta na rzecz odzyskania nieruchomości.

Pierwszy cel osiągnąłem poprzez doprowadzenie do przystąpienia, a następnie do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska. Postanowienia planu ograniczają funkcję terenu szkoły jedynie do już istniejącej: edukacji i sportu. Plan uniemożliwia jakiekolwiek przekwalifikowanie tego obszaru pod realizację innej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej, handlowej, nie można także rozbudowywać istniejącego budynku szkolnego i zmieniać jego funkcji. Mówiąc wprost, dzięki planowi zagospodarowania przestrzennego na tym terenie nie może funkcjonować nic oprócz obecnie działającego budynku szkolnego i przyszkolnych boisk sportowych.

Drugi cel czyli zintensyfikowanie wysiłków urzędników na rzecz odzyskania nieruchomości przez miasto było trudniejsze do osiągnięcia. Po pierwsze, w projekcie uchwały dotyczącej wygaszania Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 zmieniłem poprawką proponowany cel przeznaczenia budynku po likwidowanym ZSE nr 3 z nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 95 na siedzibę nieokreślonej miejskiej, publicznej placówki szkolnej (będzie to najprawdopodobniej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego). Po drugie, przekonałem Radę Miasta Krakowa do przyjęcia uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta Krakowa do zachowania obecnej siedziby szkoły.

Moje działania doprowadziły do przełomu, dzięki czemu w 2012 roku udało się odzyskać jedną z dwóch nieruchomości, na której zlokalizowane są boiska szkolne oraz sala gimnastyczna, drugą (tą, którą wcześniej kilkukrotnie sprzedano) miasto planuje odzyskać poprzez udokumentowanie jej zasiedzenia.

W 2013 roku Wydział Edukacji UMK ponownie zezwolił na wykonywanie niezbędnych remontów w budynku szkolnym, które z racji postępowań komorniczych nie były wcześniej możliwe. Ponadto, już wkrótce, dzięki zapewnieniu z mojej inicjatywy w budżecie miasta wkładu własnego do programu Radosna Szkoła, na terenie odzyskanej działki powstanie wielofunkcyjny plac zabaw. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpocznie się projektowanie modernizacji boisk szkolnych, tak aby w 2016 roku młodzież szkolna i mieszkańcy osiedla mogli cieszyć się nowoczesnym obiektem podobnym do tych jakie udało mi się zrealizować przy innych czerwonoprądnickich szkołach. Rok 2016 to również możliwy termin odzyskania przez miasto Kraków drugiej działki szkolnej, tą sprawę trzeba jeszcze dopilnować.

Dokumenty potwierdzajace moje zaangażowanie w sprawę obrony
Szkoły Podstawowej nr 95 przy ul. Wileńskiej 9:

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska Uchwała RMK mojego autorstwa w sprawie przystąpienia do sporządzania ochronnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły.

 Wnioski złożone przeze mnie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek nr 2 dotyczy szkoły.

Wnioski złożone przeze mnie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek nr 2 dotyczy szkoły.

 Rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa moich wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek nr 2 zostaje przyjęty.

Rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa moich wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pkt 7), wniosek nr 2 zostaje przyjęty.

 Poprawka do uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia budynku po likwidowanym Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3

Poprawka do uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia budynku po likwidowanym Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3.

 Uchwała w sprawie utrzymania siedziby SP 95 w budynku przy ulicy Wileńskiej Uchwała RMK mojego autorstwa w sprawie utrzymania siedziby SP 95 w budynku przy ulicy Wileńskiej 9.

 Prezentacja do projektu uchwały w sprawie SP 95 Prezentacja Power Point do projektu uchwały w sprawie utrzymania siedziby SP 95 w budynku przy ulicy Wileńskiej 9.

 Uchwała Rady Dzielnicy III w sprawie zapewnienia wkładu własnego do programu Radosna Szkoła na rok 2014. Uchwała Rady Dzielnicy III mojego autorstwa w sprawie zapewnienia wkładu własnego do programu Radosna Szkoła na rok 2014.


Więcej nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wileńska mogą Państwo przeczytać
tutaj.

Powrót