OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PRĄDNIKA CZERWONEGO

Wszyscy pamiętamy brzemienne w skutkach wylewy potoku Sudół Dominikański (Rozrywka)  w roku 2010 i 2013. Tuż po pierwszym zalaniu osiedla interweniowałem u Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przebudowy feralnego przepustu znajdującego się pod ul. Dobrego Pasterza.

W mojej opinii, jak też w opinii wielu specjalistów bezpośrednią przyczyną zalania rejonu ulic Majora i Łepkowskiego była zbyt mała szerokość rur, przez które przepływa potok pod ul. Dobrego Pasterza. Niestety na moją interpelację z lutego 2011r. otrzymałem odpowiedź, iż nie jest to prawda: „Stwierdzenie Pana Radnego, jakoby bezpośrednią przyczyną zalania Prądnika Czerwonego był zbyt mały przekrój rur w przepuście drogowym znajdującym się pod ul. Dobrego Pasterza nie oddaje w pełni stanu faktycznego”. Urzędnicy wskazywali na konieczność budowy dwóch inwestycji: zbiornika retencyjnego Węgrzce oraz tzw. kanału ulgi kierującego nadmiar wody do rzeki Białuchy.

Nie chcąc czekać kolejne lata na realizację powyższych planów zaproponowałem Radzie Miasta Krakowa przyjęcie uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej zlewni Potoku Sudół poprzez poprawę regulacji koryta potoku oraz przebudowę przepustu pod ul. Dobrego Pasterza. Ponadto Rada Miasta Krakowa na mój wniosek wystąpiła z rezolucją do Marszałka Województwa Małopolskiego o przyspieszenie prac nad budową zbiornika „Węgrzce” (będzie on realizowany obok zbiornika w Bieżanowie na rzece Serafie).

Powyższe działania, jak też kolejny wylew Sudołu sprawiły, że podległy Prezydentowi Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zmienił zdanie i w odpowiedzi na moją kolejną interpelację z sierpnia 2013 r. stwierdzono, co następuje: ZIKiT podjął rozmowy z autorami komputerowego modelowania cieku na potrzeby koncepcji odwodnienia miasta, w celu wyjaśnienia zasadności […] zwiększenia przepustowości przepustu przy ul. Dobrego Pasterza. Z wstępnych ustaleń wynika, że przebudowa kanału (przepustu) będzie niezbędna…

Zmiana stanowiska przez ZIKIT pomogła wprowadzić do budżetu miasta Krakowa na lata 2014/2015 przebudowę przepustu pod ul. Dobrego Pasterza. Rada Miasta Krakowa przyjęła stosowne zmiany w budżecie 9 października 2013 r. Przekrój rur będzie poszerzony i dostosowany do szerokości przepustu znajdującego się pod ul. Lublańską to rozwiązanie wyeliminuje wąskie gardło jakim jest przejście potoku Sudół Dominikański (Rozrywka) pod ulicą Dobrego Pasterza.

25 listopada 2013 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy przepustu. Zwycięzcą przetargu okazała się pracowania projektowa mgr inż. Michał Rej, która za kwotę 36 000 zł brutto będzie musiała wykonać pełny zakres prac projektowych w tym: wykonać inwentaryzację istniejącego przepustu okularowego 2 x 150 cm na długości 75 mb, dokonać inwentaryzacji budynków i urządzeń kolidujących lub zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przepustu, przeprowadzić analizę w zakresie światła przepustu z uwzględnieniem potrzeb wynikających z opracowanej koncepcji odwodnienia miasta Krakowa, obowiązujących warunków technicznych dla tego typu budowli oraz maksymalnych warunków przepływu wody w zarurowanej części dolnego odcinka potoku, określić szacunkowe koszty przebudowy przepustu, opracować projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu potoku Sudół Dominikański pod ul. Dobrego Pasterza w Krakowie, do parametrów zapewniających bezpieczny przepływ wód o długości około 75 mb, opracować projekt odcinkowej regulacji potoku Sudół Dominikański w zakresie umożliwiającym właściwe zagłębienie i spadek przepustu, wraz z zapewnieniem nieskrępowanego przepływu wody oraz uzyskać pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę.

Pozwolenie wodno-prawne na realizację przebudowy zostało wydane we wrześniu 2014 r. Do końca 2014 r. zamknięty zostanie najtrudniejszy etap przygotowania inwestycji czyli pozyskanie terenu niezbędnego do przebudowy przepustu oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Negocjacje, z właścicielami posesji, których pozyskanie okazało się niezbędne do realizacji zadania zakończyły się sukcesem ale trwały prawie rok i o tyle opóźniły realizację przebudowy przepustu. Negocjacje prowadziłem wspólnie z pracownikami Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Prace przy przebudowie przepustu rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnych decyzji administracyjnych czyli na wiosnę 2015 r.

Powódź na Prądniku Czerwonym

Powódź na Prądniku Czerwonym zalana ulica Majora.

Rejon zalewowy Prądnika Czerwonego

Teren zalewowy osiedla Prądnik Czerwony, kolor niebieski to woda stuletnia, grantowy woda tysiącletnia.

Powrót na stornę główną